LYNYRD SKYNYRD #16 (1999)
Gary Rossington (G)

Billy Powell (Key)
Leon Wilkeson (B)
Johnny Van Zant (Vo)
Rickey Medlocke (G)
Hughie Thomasson (G)
Kenny Arnoff (Ds)
Dale Krantz (Back-Vo)
Carol Chase (Back-Vo)

Edge Of Forever